Uddrag fra de gamle protokoller 1980-91

1980:
§4 i loven ændres til: Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Kontingentets rettidige indbetaling er pr. 15. januar. Medlemmer, der ikke har betalt inden 15. februar slettes af foreningen. Ingen kan deltage i foreningens konkurrencer, forinden kontingentet er betalt.
Det vedtages at anskaffe radio og båndoptager til klubhuset. Der opstilles en forhindringsbane.
1981:
Der samles underskrifter ind for indførelse af skrå springbrætter.
Der opsættes hegn om luftepladsen.
Der bevilges 100 timer til rengøring af klubhuset. Magistratens 4. afd.
betaler for disse.
En tavle opsættes med henblik på at føre regnskab med point til hundefø­
rermærker.

Pris for udlån af klubhus sættes til 150 kr. Prisen for afholdelse af
bestyrelsesmøder og øvrige udvalgsmøder sættes til 15 kr. pr. person,
når de afholdes privat, til dækning af omkostningerne.
Det besluttes at udarbejde en “hvidbog” om hele klubbens opbygning m.m.

Aftale mellem DcH Aalborg og Nørresundby Skytteforening angående skytte­
foreningens placering af ny skydebane. Ansøgning fra Aalborg Greyhound
ogWhippet Klub om samlet kollektivt medlemskab af Aalborg DcH
forkastet.

Anskaffelse af trænerjakker med navn på drøftes. Sparekassen Nordjylland
er villig til at sponsere trænerjakker, så der købes et antal – desuden
får medlemmerne også mulighed for at købe tilsvarende jakker.

Aalborg hjælper hundeførere i Hals med træningen.

Regler . for test vedtages: “Hvis man ikke ved to på hinanden følgende
konkurrencer opnår kredsens minimum-krav” bortfalder, og man vender
tilbage til kredsens krav om, at hvis min.-kravet en gang er opnået, kan
man uden yderligere test gå til konkurrencer resten af året. Hunde, som

28
ikke før har været til konkurrence, skal dog testes og besta kravet, før
deltagelse kan finde sted.

På grund af pladsmangel drøftes udvidelse af klubhuset.
Henvendelse fra Nibe, hvor man ønskede at oprette en afdeling af DcH.
Aalborg er villig til at hjælpe Nibe i gang.

1983:
Andre foreninger har udtalt ønske om at benytte vort klubhus, men i
stedet sættes det gamle hus i stand af kommunen og stilles til de øvrige
foreningers rådighed.

Der er problemer med at få stof til Apporten, så derfor får hvert udvalg
sin faste side.
Der anskaffes en megafon.

Bestyrelsen vedtager, at trænere og udvalgsmedlemmer fremover vil modta­
ge gaver til fødselsdage fra 50 år.

1984:
Der nedsættes følgende udvalg: initiativudvalg, husudvalg, materialeud­
valg, konkurrenceudvalg, bladudvalg og træningsudvalg.

Jens Christensen laver en redegørelse for klubbens arbejdsgang og DcHs
struktur, som skal bruges, når ny medlemmer tages ind.
Der drøftes ny retningslinjer for uddannelse af trænere – evt. en op­
splitning af trænerudvalget i et træningsudvalg og et uddannelsesudvalg.

Der udarbejdes et specielt diplom til begynderhold.

Kontingentfrihed besluttes kun til medlemmer, der er aktive trænere
og/eller udvalgsmedlemmer.
Udvidelse af klubhus drøftes atter.

Venskabskonkurrence med Brønderslev indføres.

Der laves spørgeskema til begynderhold.

Der bevilges en pokal til bedste Aalborg-hund i hver klasse ved Mølbæk
gård-konkurrencen.

Hundesyge sommeren 1984. Klubben har haft kontakt med Veterinærdirekto­
ratet, der ikke var særligt bekymret for situationen, og man mente, det
ville være forsvarligt at starte træningen igen, hvis vi var sikre på,
at alle hunde var vaccinerede. Aalborg Dyrehospital havde haft seks
tilfælde siden 12. oktober, og dyrlæge Klitsgaard mente, at det ikke var
forsvarligt at starte træningen. Dyrlæge Mortensen mente, at vi godt
kunne gå i gang igen. Kredsdyrlægen oplyste, at der i alt i området
havde været ca. 60 eksempler på sygdommen. Bestyrelsen besluttede at
starte igen, men krævede forevisning af vaccinationsattest for samtlige
hunde, inden de startede, samt at henstille til hundeførere med hunde
under et år om at lade deres hunde blive vaccineret en ekstra gang.

Foredragsaften med Roger Abrantes blevet tilløbsstykke.

29
1985:
IPO vedtaget som en del af Aalborgs program med Bent Møller som figurant.
Regler for trænerjakker vedtages: Alle aktive trænere og udvalgsmedlemmer får udleveret 1 stk. trænerjakke, som skal afleveres til kassereren, når man stopper som aktiv træner eller udvalgsmedlem.
Med 204 medlemmer er klubhuset for lille, og der nedsættes et byggeudvalg, der skal arbejde med en udvidelse af klubhuset samt et eventuelt større og nyere redskabsskur.
Vaccinationskontrol på alle holdene i august måned hvert år.
Arets DcH’er indstiftes: Arets DcH’er er en person, som i løbet af året har lavet en stor indsats for klubben (skal ikke være resultatbetonet indsats) og udvælges helt suverænt af bestyrelsen.
Arets DcH’er i 1985 blev Jørgen Bitsch.
Der indkøbes kedeldragter til alle aktive trænere, En ansøgning til kommunen om udvidelse af klubhuset besvares med, at kommunen ikke har penge på budgettet i 1985. Endvidere meddeler kommunen, at en eventuel tilladelse til udvidelse af klubhuset vil blive givet under forudsætning af, at klubhuset stilles til rådighed for samtlige foreninger, der er henvist til at benytte hundesportscentret.
1986:
De indkøbte kedeldragter udleveres til aktive trænere, dvs. trænere, som p.t. træner hold for DcH Aalborg. Hvis en træner for en kortere eller længere periode ønsker at holde op som træner, skal den udleverede dragt omgående afleveres til klubben. Hver enkelt træner kvitterer ved modtagelsen af dragten. Udlevering/modtagelse af dragter administreres af træningsudvalget.
Bestyrelsen nedsætter følgende udvalg samt fastsætter vedtægter for
udvalgenes arbejde: Kantineudvalg, initiativudvalg , konkurrenceudvalg,
materiale- og husudvalg, bladudvalg, træningsudvalg. Endvidere er besty­
relsens sekretær også pressesekretær med opgave at orientere offentlig­
heden om foreningens arbejde samt at orientere medlemmerne om beslutnin­
ger via blad eller opslag.
Der anskaffes et nyt redskabsskur.

Grethe Ernst har 25 års jubilæum.
Foreningens 65 års fødselsdag fejres med et åbent-hus arrangement, hvor
foreningen er vært ved et pølsebord.

Klubhuset plages af diverse tyverier, og det overvejes at tage imod et
tilbud om tyverisikring af huset. Der opsættes alarm i klubhuset.

Arets DcH’er 1986: Bitten Møller.
Træningsudvalget udarbejder en folder: “Velkommen i DcH Aalborg”, som udleveres til ny medlemmer. Bjarne Vardinghus død 2.12.1986.
Agility opstår som en ny hundesport, og det overvejes, om DcH Aalborg skal tage dette på programmet. Bestyrelsen beder træningsudvalget arbejde videre med sagen.
1987:
Frikontingent bliver fremover korrigeret efter første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Trænere og udvalgsmedlemmer, der indtræder efter denne dato, bliver ikke kontingentfri. Medlemmer, der har frikontingent fra 1. januar – og som udtræder efter generalforsamlingen, skal herefter betale kontingent efter gældende regler.
Der er indledt et samarbejde mellem Dyrenes Beskyttelse i Danmark og DcH, som medfører, at DcH skal udpege 5-6 konsulenter pr. kreds. Grethe Ernst foreslås og vælges som kreds l’s repræsentant.
Der opstilles flagstang, og en vimpel anskaffes. Muleposer bliver fremstillet af Aktiv Aalborg. Poserne kan benyttes til træningsrekvisitter og sælges til medlemmerne.
Møde med Toldvæsenet vedrørende fejl i momsregnskabet. Vi har fået ca. 30.000 kr. tilbage i moms siden 1983. Ud fra Toldvæsenets beregninger er vi kun berettiget til 13.000 kr. Toldvæsenet stiller krav om tilbagebetaling på 11.099 kr., som accepteres af bestyrelsen.
Arets DcH’er 1987: Lindhart Pedersen.
Ændrede vedtægter udarbejdes, så de bliver l overensstemmelse med landsforeningens ønsker/krav.
1988:
Deltagere i kredsrådsmøderne er formand og kasserer, øvrige bestyrelses­
medlemmer deltager, hvis en af disse er forhindret. Dagsorden og refera­
ter fra kredsrådsmøderne fordeles til bestyrelsens medlemmer.

Diætregler vedtages til at omfatte nødvendig fortæring (mod bilag) og
kørselsgodtgørelse efter statens takster for kørsel i egen bil.
Telefongodtgørelse fastsættes til 1 kr. pr. samtale. Kontingentfrihed
for trænere under uddannelse kan ikke gives. Først, når prøveperioden er
gennemført, og man bliver træner med eget hold, vil man blive omfattet
af de gældende regler for kontingentfrihed.
Ny uddannelsesstruktur vedtaget på kredsplan. Uddannelse af klubinstruk­
tører og trænere.
Opvisning på Lindholm Stadion sankthansaften forløb meget vellykket.
Ny trænermappe fremstillet. Der trykkes et antal til fordeling mellem
trænerne.

31
Aksel Lund kontakter Lindholm og Svenstrup foreningerne angående et
fælles fremstød for DcH-foreningerne i Aalborg Kommune f. eks. via
Tv-Aalborg o.lign. Bl.a. luftes tanken om at afholde et Aalborg-mester­
skab med deltagere fra de tre lokalforeninger.

Oplæg til ny struktur i landsforeningen DcH drøftes intenst.
Medlemsmøde afholdes for at få ny ideer til aktiviteter for medlemmerne.
De fremmødte bidrog også med en række ideer, som vil blive “prøvet af” i
fremtiden.

Retningslinjer for udvælgelse af “Arets hund”, “bedste tæve” og “bedste
han” fastsættes.

Samarbejdet mellem DcH og Dyrenes Beskyttelse i Danmark har givet god
PR, bl.a. interview i Tv-Aalborg og omtale i Aalborg Stiftstidende.
Endvidere er der udarbejdet en folder “Giv din fremsendt til dyrlægerne i Aalborg Kommune og ligger fremme til interesserede hundeejere. hund biblio en tek chance”, erne, hvor som er den
Arets DcH’er 1988: Ole Christensen.
1989: Ny medlemmer tilsendes en velkomstskrivelse med orientering om DcH Aalborg samt tidspunkt for orienteringsmøde. Endvidere vedlægges girokort.
Aalborg-mesterskabet bliver gennemført med Aalborg som arrangør. Der er udformet specielt brevpapir og diplomer med særligt logo for mesterskabet.
Borgmester Kaj Kjær åbnede konkurrencen og uddelte præmier. Tv-Nord lavede optagelser fra konkurrencen, og der blev vist ca. 4 min. i Tv-Nord-sporten. Dyrlægerne sponserede pokalerne, og Aalborg Kommune gav vandrepokal i samtlige klasser. Borgmester Kaj Kjær udtrykte stor tilfredshed med mesterskabet. Han var til stede det meste af dagen sammen med sin kone og to børnebørn.
32
Jens Gregersen bliver landsvinder i A-klassen.
Arets DcH’er 1989: Kim Poulsen.
1990:
Der tegnes abonnement på Aalborg Nærradio, hvilket medfører, at servicemeddelelser kan optages gratis bl.a. optagelse af ny medlemmer.
Der er gennem tiderne anskaffet forskellig hundelitteratur. Dette samles, og der gives mulighed for udlån til medlemmer.
Det besluttes at ansøge om landskonkurrencen i 1996 (75-års jubilæum).
70-års jubilæet i 1991 vedtages at festligholdes med en reception i klubhuset.
Der er afholdt filmaften med foredrag af Grethe Ernst. Der blev vist filmen “Fra ulv til skødehund”, og Grethe omtalte sit konsulentarbejde for Dyrenes Beskyttelse i Danmark, og aftenen sluttede med forevisning af en film optaget af fiduskonkurrencen.
En aften med dyrlæge Viggo Mortensen gav et godt indblik i hundens pleje og de almindeligste hundelidelser. Fællesmøde mellem bestyrelse, udvalg og trænere løbet af året samt muligheder og perspektiver i vellykket forløb. om det prob18mer opstået kommende år fik l et
Der anskaffes afstand.
en boldmaskine til anvendelse i træningen – belønning på
Der udarbejdes ny retningslinjer for træningsudvalgets arbejde. Formålet er at opstille konkrete mål for træningstilbudet, konkrete arbejdsopgaver/ansvarsområder for de enkelte medlemmer bl.a. en konkretisering af klasseledernes ansvar og opgaver samt disponering af orienteringsaftenen for ny medlemmer.
Arets DcH’er 1990: Kjeld Larsen.
1991:
Aret står i 70-års jubilæets tegn, og der holdes en række fællesmøder mellem bestyrelsen og initiativudvalget. Det besluttes at fejre 70-års jubilæet med en reception for indbudte gæster, forskellige opvisninger og et åbent-hus-arrangement for medlemmer med familie. Endvidere laves en artikel tillandsbladet samt et portræt af de to jubilarer: Bent Møller (25 år) og Grethe Ernst (30 år). Aksel Lund gennemgår de gamle forhandlingsprotekoller for at lave en sammenskrivning af hændelser og væsentlige beslutninger gennem de 70 år.
Jubilæet festligholdes søndag 8. september 1991.

Næste: “De gamle årgange”