Uddrag fra de gamle protokoller 1960-79

1960:

Lovændring vedtages.
af §4 således, at ~estyrelsen fastsætter træningsgebyr,
Lovændring første gang
af §5 l 1961
således, at formanden – vedtages.
vælges for to år ad gangen
Lovændring af §7 pkt. 7 således, at bestyrelsen vælger delegerede efter
medlemstal, vedtages.

Drøftelse om at klassificere hundene i store og små.
Foreningens 40-års dag 09.09.1961 bliver ikke markeret. Bestyrelsen
vælger at vente, til foreningen har bestået i 50 år.

1961:
Træningskonkurrence med andre foreninger efterlyses, og formanden vil tage kontakt til Lindholm-foreningen om, hvorvidt de er interesserede i en sådan konkurrence.
Bestyrelsesmøde, træner- og instruktionsmøde afholdes 11.04.1961. Lindholm var også indbudt. Man blev enige om at afholde et instruktionskursus sammen med Kaas, Nibe og Frederikshavn på Lindholms træningsplads. Derefter blev træningsprogrammet for B- og A-klassen gennemgået. Lindholm takkede for et godt møde, ligeledes gjorde Aalborg.
Til præmiefesten inviteres proprietær Rafn Skjødsholm med frue samt foreningens æresmedlemmer. Festen holdes på Skovkroen.
Grethe Ernst deltager i lokalkonkurrencen i 1961 med Cora.
En beretning om præmiefesten i 1961 optaget i landsbladet: “Vor årlige præmiefest blev afholdt i oktober på “Skovkroen” med 42 deltagere – det største antal, vi endnu har samlet. Der blev serveret kroens bekendte anretning. Formanden Thorvald Larsen bød alle et hjerteligt velkommen, en særlig velkomst blev budt hr. proprietær Skjødsholm og frue. Derefter tog vi fat på bordets mange retter, og Aalborgs kendte produkt blev der også rørt ved, hvorefter stemningen steg, og det rette festhumør kom frem. Der fulgte forskellige taler, formanden blev takket for hans store fortjenstfulde indsats året igennem. Derefter fulgte præmieuddelingen, som foretoges af fru proprietær Skjødsholm og Thorvald Larsen. Inden vi rejste os fra bordet, rettede formanden en tak til proprietær Skjødsholm, fordi han velvilligt stiller nogle af sine arealer til rådighed for os til træningsplads. To af foreningens medlemmer havde i sommerens løb optaget en smalfilm fra træningen. Denne vakte stor begejstring, og vi fik set en del af de fejl, der begås. Musikken spillede derefter op til dans. Det tør siges, at det gik lystigt, det varede ikke længe, inden gulvet blev for lille. Efter et par timers forløb ebbede festen ud. – Den bedste og fornøjeligste, vi endnu har haft”.
1962:
Det vedtages kun at give hele point ved bedømmelser.
Aalborg er fortsat repræsenteret i hovedbestyrelsen ved E. Klokkerholm som nyvalgt medlem.
18
M. Stausholm, som senere blev formand, lykønsker her Grethe Ernst.
Formanden fra 1949-1962, Thorvald Larsen, ses her ved præmiefesten i 1961, som blev afholdt p~ “Skovkroen” med 42 deltagere.
19
1963:
Ønske om nyt hus opstår, og bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med sagen angående klubhus med WC.
Orientering om visse ændringer i konkurrenceprogrammet fra landsforeningen. Bestyrelsen er i Barmer for at se på klubhus og købte det for 4000 kr. opstillet på pladsen.
1964:
Opvisning i Kongerslev og Klarup med stor succes. Træningsprogram sættes op i klubhuset. Problemer med klubhuset – mangelfuldt – det vedtages at sende et anbefalet brev til Barmer Savværk og annullere ordren.
Grethe Ernst dommer i 1964 ved kredskonkurrencen. Gasanlæg til klubhuset købes.
1965:
Forslag om at dele hundeførerne op i hold efter, om de vil deltage i konkurrencer og i 3-måneders kursus, så de, der vil gøre noget ved det, kan få en intensiv træning. Ove Christensen opstiller til hovedbestyrelsen i stedet for E. Klokkerholm, der flytter fra byen.
Opvisning ningen udl
ved Kennelklubbens internationale udstilling. everes til ny medlemmer ved indtegningen.
Dressurvejled
Et medlem formanden.
ekskluderes af foreningen p.g.a. personlig fornærmelse af
1966:
Træningspladsen kan kun benyttes til 01.04.1966, derefter skal der findes en ny plads. Fra 01.04.1966 har foreningen lejet jord til træning af gårdejer Petersen, Nøvling – foreløbig for en periode af 10 år. Lejen andrager 700 kr. om året, og der er betalt to års leje – 1400 kr. forud indtil 01.04.1968.
Vandelkurset anbefales varmt af Kaj Andersen. Bestyrelsen nedsætter et dressurudvalg og vedtager at oprette et 3-måneders kursus for unghunde til en pris af 50 kr.
Huset flyttes til den ny træningsplads.
1967:
Bent Møller deltager i konkurrence i B-klassen 03.09.1967 med Tell.
1968:
Nogle medlemmer har holdt et møde under private former for derigennem at rette en samlet kritik af bestyrelsen på grund af utilfredshed. Disse indbydes til et møde med bestyrelsen, hvor man gennemgik anklagepunkterne bl.a. træningspladsen.
20
~—- –
Formanden har været i Hadsund, der ville starte en ny forening. Thisted har fået tilsendt love og regler, og i Brønderslev er der ligeledes startet en ny forening.
Et tidligere medlem (meldte sig ud p.g.a. utilfredshed med bestyrelsen) nægtes genoptagelse i foreningen bl.a. på grund af urigtige oplysninger til landsformanden og misfortolkning af dennes udtalelser.
Der skrives til Aalborg Kommune og Hasseris Kommune om muligheden for at få en træningsplads til rådighed til låns eller leje. Der skal bruges ca. 20 tdr. land, og den nuværende plads må ikke benyttes i sin fulde udstrækning i den tid, der står afgrøder på marken.
Samtlige træningsledere kan vaccineres mod stivkrampe på foreningens regning.
Man opretter et videregående B-hold bestående af de hunde, der kan apportere. Holdet trænes med deltagelse i konkurrence for øje.
Leje af ny træningsplads i grusgraven syd for Poulstrup besluttes.
Der udsættes en præmie til den hundefører, der møder flittigst op til træning, og hvis hund bliver A-hund.
Civilforsvaret inviterede til orientering om sit arbejde og især om en særlig redningstjeneste med hunde. Winther Jørgensen holder foredrag om og viser film fra slædepatruljens arbejde i østgrønland.
1969:
Man danner et nyt videregående hold af B-hunde efter en bedømmelse af hundene (test). Der inviteres til diskussionsmøde med bestyrelsen. 13 medlemmer mødte op. Der blev bl.a. diskuteret trænernes forskellige mening om øvelserne – andre former for præmier i stedet for de obligatoriske sølvskeer – bedre information, når der sker forandringer – uddeling af konkurrenceprogrammer til C-hunde – udhængsskab til meddelelser m.m.
1970:
Lovens §4 ændres, så bestyrelsen fremover fastsætter kontingentet på samme måde som trænings- og konkurrencegebyr. Det besluttes at gøre mere for at udbrede kendskabet til DcHs arbejde. Der nedsættes et festudvalg, som skal lave forskellige arrangementer – også for ikkemedlemmer. Der holdes trænerkursus for hele kredsen med August Thordrup, Vejle, som instruktør.
Overvejelser om fælles træningsplads med civilforsvaret i Rørdal.
En telefonisk henvendelse til kommunen giver anledning til optimisme, idet den gamle golfbane muligvis kan stilles til rådighed for foreningen.
1971:
Ved generalforsamlingen i 1971 sluttede Holger Larsen som revisor, og en mangeårig og stor indsats for DcH ophørte dermed.
21
Problemer med at få trænere nok til de mange hundeførere. Intet nyt om den ny træningsplads medfører en skriftlig henvendelse til rådmand Hans Brusgård.
Ny struktur i DcH specielt vedrørende kredsene. Kreds 1 kører dog allerede efter det ny princip – dog uden nogen speciel kredskasse.
50 års jubilæum 09.09.71 overvejes. Bergmose viser film om retrieveren bl.a. i oplæring til DcHs som redningshund. B-program, dernæst til markprøve og til slut
Loven om kredsråd vedtages på delegeretmødet 18.04.1971 i Arhus.
Weekend-kursus i Vingsted (Grethe Ernst og Erik Pedersen deltog) giver god inspiration til træningen. Det besluttes at lade trykke eget brevpapir samt evt. et hæfte med gode råd og vejledning til alle ny medlemmer.
Det besluttes, at trænere ikke skal betale træningsgebyr.
F.O.F. kører et kursus i “Hundens røgt og pleje” med Jørgen Stenbakken som lærer.
50-års jubilæum holdes på GASA – pris pr. kuvert 26 kr. Musik leveres af La Pama 525 kr. Samtlige afdelingsformænd, de tre æresmedlemmer (Holger Larsen, Jens Berthelsen og Poul Sørensen) og evt. en repræsentant fra bystyret inviteres. Bent Møller vælges i sin egenskab af næstformand til at holde talen for damerne.
Da alle racer nu optages, laves der følgende holddeling: retrievere, schæfere, blandede (små selskabshunde), boxere og blandede (store selskabshunde). Dressurlederne opfordres til at holde studiekreds i vinterens løb med emnerne psykologi, de enkelte racers fordele og ulemper m.m.
Jubilæumsfesten blev holdt 11.09.1971 på Restaurant GASA. Som gave modtog foreningen bl.a. to kransekager fra den tidligere formand bagermester Stausholm, div. buketter samt et dejligt billede af et schæferhundehoved skænket af Dansk Schæferhundeklub. 48 deltog i festen i de smukt pyntede lokaler. Formanden holdt festtalen, der var til lejligheden lavet tre sange. Da spisningen var til ende spillede orkestret La Pama op til dans til kl. 01.00. Alt i alt en flot fest.
på grund af de mange ny hundeførere lånes dyrskuepladsen til trænings·plads – foreløbig for 3 måneder.
Dyrlæge Klitsgaard fra Aalborg Dyrehospital holder foredrag.
1972:
Et specialhold af hunde til brug for eftersøgning søges startet, da vi har mange henvendelser fra politiet om hjælp til dette.
Træningspladsproblemet er ikke løst, og Kaj Andersen vil forsøge, om en henvendelse til rådmand for 5. afd., Holger P. Nielsen, vil hjælpe.
Der vælges et initiativudvalg, hvis opgave er at bibringe bestyrelsen gode ideer, samt – med bestyrelsens godkendelse – at føre ideerne ud i praksis – det gælder både de nyttige og de fornøjelige.
22
Det meddeles, at hovedbestyrelsen er i gang med en ansøgning om optagelse i Dansk Idræts Forbund. Der startes et opvisningshold med Grethe Ernst som leder for holdet.
Kontingent til kredskassen fastsættes til 20 kr. pr. delegeret. Besigti­
gelse af ny træningsplads i Lindholm medfører accept af denne. DKK
starter sin egen dressurforening, uden at hovedbestyrelsen reagerer. Det
gjorde den heller ikke, da schæferklubben startede.

Foreningen udfører patruljering for stadsgartneren. Ny satser for medlemskab af foreningen:
1. halvår: Kontingent 30 kr., indmeldelsesgebyr 20 kr. og træningsgebyr 50 kr. – ialt 100 kr.
2. halvår: Kontingent 30 kr., indmeldelsesgebyr 20 kr. og træningsgebyr 25 kr. – ialt 75 kr.
Opvisning i Stadionhallen i pausen til en af KFUMs håndboldkampe.
Kommunen påbegynder tidligt forår 1973 udlægningen af Lindholm motorbane til grønt område, og derefter skulle det være muligt at komme l gang derovre.
1973:
Grethe Ernst til møde i Odense. Formålet var at nedsætte et udvalg på landsbasis til at tage sig af uddannelsen af ny træningsledere, og at der fremover skal være tre landstrænere i stedet for en.
Uro på holdene, når hundeførere kommer for sent til træning, løses ved, at der efter ca. 1/2 times træning skal holdes en pause på ca. 5 min., og de, der kommer for sent, må så vente med at stille op til pausen. Den ny træningsplads må nu gerne benyttes, men huset må endnu ikke flyttes til pladsen.
Alle ny hundeførere inviteres ind til kaffe den første aften, og der gives en orientering om DcHs arbejde.
Den ny træningsplads ved Voerbjergvej tages i brug 16.09.1973. Alle hundeførere skal møde kl. 9, og pladsen bliver præsenteret, så alle ved, hvor vi må være.
Alle ny medlemmer skal indføres i en pjece, der har rubrikker til navn, adresse, hvornår han/hun starter evt. tidligere medlemskab af DcH og særlige bemærkninger. Dette gælder dog ikke for 3-måneders kursus.
Træningen på den ny plads er fastlagt til tirsdag og torsdag om sommeren og søndag formiddag om vinteren. Andre tidspunkter er optaget af andre foreninger.
Tilladelse til at flytte klubhuset er givet af kommunen. Oliekrisen medfører, at opstart af træningen efter jul afventer den videre udvikling.
Hundesportens Fællesudvalg oprettes l 1974 og består af foreningerne på området Aalborg Hundecenter.
23
Aftale med Lindholm om at tage nye hunde ind på skift.
Hundesportens Fællesudvalg holder sommerstævne 18.08.1974. Aalborg stiller med et opvisningshold. Startgebyr til kredskonkurrencer betales af lokalforeningen.
Problemer med medlemmer, der ikke mere vil komme på træningspladsen. Det besluttes, at bestyrelsen tager en samtale med dem (problemet er bl.a., at kennelmærkerne ikke må komme med i avisreferaterne). Men samtalen gav ingen løsning, og resultatet blev, at de idømmes 2 måneders karantæne.
Der nedsættes et udvalg til varetagelse af vedligeholdelsen af huset, ligeledes nedsættes et trænerudvalg.
Man beslutter at starte et hvalpehold ledet af Grethe Ernst.
Hejsø, Løvvangscentret, Nørresundby, leverer 20 træningsdragter til en pris af 3000 kr. DcH betaler 900 kr., og Skyttens Hundefoder betaler resten mod, rere el. lign. at vi benytter dem, ved konkurrencer når klubben er og opvisning. ude som dommere, hundefø
Et medlem, eningen.
som har startet en ny dressurforening, ekskluderes af for
1975:
En “stormfuld” generalforsamling, hvori hovedbestyrelsesmedlem Henning Olsen deltog. Generalforsamlingens første del handlede om karantænen af fem medlemmer samt eksklusionen af et medlem. Dette medlem var mødt op til generalforsamlingen, men blev fjernet af politiet, da han nægtede at forlade forsamlingen. Herefter fik generalforsamlingen et mere normalt forløb.
Det besluttes at oprette et klubbibliotek. Bøgerne kan lånes af alle, både trænere og medlemmer. Prisen vil være 2 kr. for de første to uger, derefter 2 kr. pr. påbegyndt uge. Der er 14 bøger i biblioteket.
24
Det besluttes at nedsætte et husudvalg samt at lave et klubblad.
Udvidelse af klubhuset er på tale, og der arbejdes videre med sagen.
Der arbejdes på at udsende klubbladet “Apporten”. Første nummer udkommer 06.04.1975.
Det besluttes at lave et budget for resten af året for at få bedre styr på økonomien.
Reglerne for Mølbækgårdkonkurrencen er, at 3 A-hunde, 3 B-hunde og 6 C-hunde deltager. Den forening, der sammenlagt får flest point, har vundet pokalen.
Der afholdes medlemsmøde med deltagelse af 28 medlemmer. Emnerne, som blev drøftet, var konkurrencedeltagelse, udvælgelse af trænere m.m., generelt var der god tilfredshed med forholdene.
Der afholdes en række trænermøder, hvor forskellige trænere fortæller om de forskellige racer og de erfaringer, de har gjort og hvilke metoder, man har brugt ved problemhunde.
Kommunen har købt grunden bag “Voerbjerggård”, og der er gode udsigter til, at der kan opføres et nyt klubhus. Da Aalborg skal afholde kredskonkurrence i år kontaktes garnisonskommandanten for eventuelt at låne arealer.
1976:
Poulstrup Hundeførerforening har inviteret Aalborg til en sammenkomst 24.03.1976. Emnet var “Hvad har de øvrige lokalforeninger imod Poulstrups optagelse i landsforeningen”. Det viste sig, at der var anvendt en forkert procedure ved ansøgningen, og kredsformand Leif Eriksen bad Aalborg og Lindholm overveje deres holdning til Poulstrups optagelse.
Opvisning på Aalborg Stadion ved AaBs kamp.
25
Aalborg vinder ligesom sidste år Mølbækgårdpokalen. Der gives en opvisning ved byfesten på GjØl. Opvisningen ledes af Bent Møller og kommenteres af Grethe Ernst.
Februar 1976 har Poul Iversen været i bestyrelsen i 25 år.
Man beslutter at udnævne ham til æresmedlem.
Aalborg afholder sin første kredskonkurrence 21.08.1976. Alt forløber flot.
26
Ny afdeling i Støvring godkendes på kredsrådsmødet 10.09.1976. Samtidig bliver ansøgningen fra Poulstrup igen tilbagevist.
Hjørring har udarbejdet en “undervisningsmappe”, som lånes.
Det besluttes at lade DKK kl. 1 gå i DcH kl. C. Et medlem melder sig ud af DcH Aalborg og tilskriver samtidig alle DKK-hundeførerne. Dette medfører, at også DcH sender en skrivelse til disse hundeførere for at undgå misforståelser om fortsat træning i DKKs program.
1977:
Apporten får megen ros på kredsrådsmødet.
Det besluttes, at træningsledere, bestyrelse og medlemmer af initiativudvalget ikke skal betale træningsgebyr.
Der laves en “pokalbog” med betingelser for uddeling af vandrepokaler. For deltagelse i kredskonkurrence i Aalborg vil Aalborg-afdeling søge om tilladelse til at henstille tillokalklubberne om kun at tillade deltagelse i konkurrencen for C-hunde, der ved tidligere konkurrencer har opnået 75 point, B-hunde 140 point og A-hunde 200 point altså at indføre testkrav for deltagelse i konkurrencerne.
Aalborg vinder Mølbækgårdkonkurrencen.
Der bevilges penge til indføring af strøm i klubhuset, men det forudsætter dog, at huset flyttes. Kommunen vil lade et par eksperter se på sagen. Problemer med brandtilsynet bevirker, at man overvejer opførelsen af et nyt klubhus. Klubbens ansøgning om at blive godkendt som en tilskudsberettiget forening efter kommunens tilskudsbestemmelser bliver imødekommet. Flere skilte med adgangsforbud til arealerne ønskes opsat. Finansieringen af et nyt klubhus undersøges.
1978:
Lokalforeningen i Poulstrup optaget i DcH 02.03.1978.
Det foreslås at lave vedtægter for de enkelte udvalg – give kørselsgodt­
gørelse til trænere og udvalgsmedlemmer samt gøre trænere kontingentfri.
Disse forslag udsættes dog til senere overvejelser.

Landskonkurrence i Aalborg i 1978, som afvikles vellykket.
27
Kommunen bevilger penge til opførelse af et nyt klubhus.
3-måneders kursus for hunde standses. I stedet oprettes såkaldte begynderhold.
1979:
Klubben bliver momsregistreret, men der foreligger ikke klare retningslinjer for momsregistreringen: hvad er omfattet af registreringspligten?
Der laves vedtægter for udvalgene (arbejdsopgaver), og der vedtages at installere telefon i det ny klubhus. Det gamle klubhus bliver solgt til kommunen for 10.000 kr. kontant plus, at lånet er forhøjet med 15.000 kr. Skurvogn fra Lindholm bliver indrettet som redskabsskur.

Næste: Uddrag fra de gamle protokoller 1980-91