Uddrag fra de gamle protokoller 1921-39

UDDRAG FRA DE GAMLE PROTOKOLLER


1921-1922

“Politibetjent H. Nielsen, Vejle, havde 9. september 1921 indvarslet til et møde på Aalborg Politistation for at søge startet en politihundeforening. Herom blev man hurtigt enige, og der blev forelagt udkast til love for foreningen, og disse vedtoges efter nogen diskussion.”

Dette er indledningen i den første forhandlingsprotokol, og således begyndelsen til en hundeførerforening, der i dag kan se tilbage på en oplevelesrig tid.

Der blev straks indmeldt 12 medlemmer.

Dyrlæge Sørensen, Horsens, indbydes til at bedømme hunde af politihunderacen som egnede til avlstjeneste og udstilling.

Foreningen er behjælpelig med udstedelse af stamtavler – pris 2 kr. for ikke-medlemmer ellers gratis.

To hundeførere fra Vejle indbydes til at give opvisning i sommeren 1922. Efter opvisningen er der fællesspisning på Palads. Regnvejr på opvis~ ningsdagen gav et stort hul i kassen.

Opvisning i Skal Plantage i Nibe for at rette op på økonomien. Entre: voksne 50 øre, børn 25 øre, program 10 øre. Man vedtog at bekendtgøre opvisningen i Nibe Avis. Turen til Nibe skulle gøres i automobil.

1922-1923:

Til generalforsamlingen i september 1922 forelå der følgende forslag til vedtægtsændringer.

  • §1 Foreningens formaal er at samle alle interesserede Personer i Aal borg Amt i en Forening til Fremme af Hundens Anvendelse i Menneskets tjeneste og Udbredelse og Kendskab til Opdræt og Dressur af Racehunde, samt ved Henvendelse til Bestyrelsen erholde Vejledning med hensyn til Køb, Salg og Dressur af saadanne Hunde.
  • §2) Medlemmer ere: Enhver agtværdig Mand og Kvinde, der proponeres af et Medlem.

Disse blev dog henvist til en ekstraordinær generalforsamling.

Ingen af de forslåede ændringer vedtoges, da bestyrelsen ikke mente sig berettiget til at ændre lovene uden først at spørge hovedforbundet. Sagen stilles i bero, indtil oplysninger er indhentet derfra.

Vedtaget blev, at bestyrelsen fremtidig skulle bestå af 6 medlemmer og 1 formand her skal 2 ar bestyrelsens medlemmer være civile eller passive medle~mer.

Det besluttedes at afholde opvisning på den store eksercerplads med forventet tilladelse fra politimesteren og garnisonskommandanten.

Et medlem, der for tiden afsoner straf for hæleri, gør krav på foreningen stort kr. 18,- for under træningen med medlemmers hunde at have været iført forbryderdragten ni gange. Man.vedtog at træffe en overenskomst med medlemmet samt at tilbagebetale det indbetalte kontingent og udslette ham af foreningen – den første eksklusionssag i foreningens historie.

Man sender en skrivelse til enhver aktiv politimand vedrørende en artikel i “Politihunden” dec. 1922 om kåring af hunde. Man opfordrer til flittigt at træne for, at det kunne blive muligt for foreningen at kunne kåre en del hunde i den kommende sommer.

1923-1924:

Bestyrelsen vedtog, at kassereren fremtidig personligt opkræver indenbys kontingent mod, at han som vederlag herfor erholder kr. 0.25 pr. medlem.

Man vedtog endvidere at lade fremstille et pænt og stilfuldt medlemskort, ligesom det blev bemyndiget formanden at lade fremstille korrespondancepapir og konvolutter med foreningens mærke og navn.

Utilfredshed med bedømmelserne ved landskonkurrencen i Odense ­ københavnerne blev favoriseret – nogle dommere var ikke kompetente.

Journalist Købsted tilbyder at udgive et medlemsblad en gang hver måned. Sagen undersøges nærmere. Forslag om at oprette en dressurskole i den kommende sommer. Omkostningerne søges dækket ved, at de medlemmer, der melder sig til kursus, betaler et nærmere fastsat beløb herfor. Sagen henlægges til fornyet behandling i foråret.

Foreningen modtog en skrivelse fra Fyns Stifts Politihundeforening i Odense vedrørende et forslag om, at provinsforeningerne indledte et samarbejde med hinanden og afholder et møde i Fredericia i maj måned. Dressurkursus fastlagt til perioden 20.-29. juni 1924. Landsforeningen for Politihundesagen ønsker landsstævnet afholdt i Aalborg 6. og 7. september 1924. Aalborg accepterer og afholder dermed sit første landsstævne.

I forbindelse med landsstævnet nedsættes en række udvalg:

Et udvalg tilordning af de fremmede gæsters indkvartering – et festudvalg – et udvalg vedr. øvelsespladsen, herunder materialer og rekvisitter.

For at dække nogle af omkostningerne ved landsstævnet afholdes en salonskydning.

1924-1925:

Man vedtog at yde kassereren et vederlag på 10% af det af ham opkrævede beløb. Start af medlemsblad drøftes (overlades til bestyrelsen).

Flere medlemmer har udtrykt ønske om, at foreningen indkøber avlsdyr. Dette afslås, idet man ikke er i besiddelse af de fornødne midler hertil.

(Her mangler ca. halvandet års referater i forhandlingsprotokollen helt nøjagtigt fra 30.10.24 til 30.06.26).

1926-1927:

I 1926 foreligger der en udmeldelse af foreningen fra formanden. Bestyrelsen vil ikke tage denne udmeldelse til følge, da der mangler regnskabsaflæggelse. Derfor vedtages det at afholde generalforsamling 15.07.26.

Det vedtoges at afholde et 3-måneders kursus i hundedressuI’, såfremt tilstrækkelig tilslutning opnås. Der skal betales 5 kr. for deltagelse i kurset. Man fastsatte endvidere et honorar af 150 kr. til lederen af 3-måneders kurset. Dupont blev foreningens første kursusleder. Der blev tilmeldt 15 hundeførere. Der bevilges 25 kr. i honorar til figurant.

Slagtermester Krøller udmeldt af foreningen p.g.a. bortrejse fra byen.

Et nærmere samarbejde mellem de jyske politihundeforeninger drøftes. Formålet er en mulighed for at forlange bedre bedømmelse af de forskellige hunde ved landskonkurrencerne og en mere fyldig repræsentation ved udtagelse af dommere til de kommende landskonkurrencer.

Gåse- og andespil afholdes.

Forslag til konkurrence mellem Aarhus og Aalborg politihundeforeninger. Der var fra Arhus fremsendt et øvelsesprogram, men da man mente, at de civile hunde ikke var i så god dressur som ønskeligt, vedtoges det at søge konkurrencen udsat til 1928. Deltagerne i landskonkurrencen i Vejle bevilges et beløb på 35 kr. af foreningens kasse.

1927-1928:

Ande-, gåse- og hundespil afholdes på Hotel Hafnia. Hundedressurkurset, som havde ligget stille i et år, skal genoptages fra 1. maj 1928, hvis der er tilstrækkelig tilmelding – pris 5 kr. pr. deltager.

Månedligt honorar til kursusleder fastsættes til 50 kr.

Der annonceres i Stiftstidende og Socialdemokraten.

Det vedtages at holde lokalkonkurrence for civile medlemmer, der har deltaget i hundedressuren, ligesom det vedtages at indkøbe nogle præmier for et beløb, der ikke overstiger 25 kr. Lokalkonkurrencen afholdes på skydebanerne. Der skaffes en fortegnelse over medlemmer, der eventuelt vil have deres deres hunde kynologisk bedømt og kåret.

Formanden indstilles som dommer ved landskonkurrence 15. og 16. september i Arhus.

1928-1929:

Der afholdes ande- og harespil samt skiveskydning for at sikre økonomien til gennemførelse af landskonkurrence i 1929. Dressurkursus for civile startes søndag 10. april på de militære skydebaner, og der stilles forslag om at begynde med en opvisning af politiets hunde og af private hunde, der det foregående år har deltaget i kursus, samt at byde på et glas portvin og en cigar. Efter en tids diskussion enedes man om at sløjfe portvin og cigar, men at fastholde opvisningen som et udmærket “trækplaster”.

Man havde modtaget en skrivelse fra Aarhus Politihundeforening, hvori denne indbød til deltagelse i en konkurrence for civile hundeførere. Man vedtog at deltage, da der jo var civile hundeførere nok, og det kunne give “noget at arbejde for” – men af økonomiske grunde m~tte man nok begrænse deltagelsen til tre hundeførere. Konkurrencen skulle finde sted 4. august 1929, og Aalborg skænkede en præmie til konkurrencen.

Landskonkurrence 14. og 15. september i Aalborg p~ Sohngaardsholms marker.

Landskonkurrencen fik et vellykket forløb.

1929-1930:

Følgende ændringer til vedtægterne blev vedtaget p~ generalforsamlingen:

  • §7) Formanden vælges for et år ad gangen Der indflettes i loven “Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra to p~ hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovlig grund, udtræder han af bestyrelsen og suppleanten træder da ind i stedet for”
  • §4) Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 1 formand, der vælges af den ordinære generalforsamling hhv. for 2 år og 1 år.

Der skal anskaffes en civil, let figurantdragt, men da den foresl~ede figurantdragt med ~t ærme vil koste 51 kr., beslutter man at lade en sadelmager i Aalborg fremstille en dragt efter bestyrelsens anvisning.

Henvendelse fra Odense om en konkurrence for civile hundeførere mellem Odense, Arhus og Aalborg henlægges til efter opstart af dressurkursus. Dressurkursus skal begynde snarest muligt med træning to gange om ugen pris 5 kr. for deltagelse i kurset. Figuranten, som skulle bruges meget i ~rets løb, bevilges et beløb p~ 25 kr.

Henvendelse fra SIFA angående en opvisning på stadion l idrætsugen accepteres.

Opvisning i Hjørring 3. august 1930. Til denne opvisning havde udvalget for “stadion” i Hjørring tilbudt foreningen pladsen for en afgift å 15% af bruttoindtægten. Udgifterne til opvisningen anslås til 500 kr., hvorfor det besluttes at tegne en regnvejrsforsikring på dette beløb på de bedst mulige betingelser. Den årlige lokalkonkurrence skal gælde som udtagelse af de hunde, der skal deltage i opvisningen i Hjørring, s~ kun de bedste kan deltage.

Dupont udpeges som dommer tillandskonkurrencen i Odense 13. og 14. september.

Opvisning i Brønderslev 20. august 1930. Leje af stadion beløb sig til 20% af bruttoindtægten. Entr~ sættes til 1 kr. for voksne og 50 øre for børn.

1930-1931:

Der afholdes en festlig sammenkomst med præmieuddeling som afslutning p~ kursusperioden. Foreningen ydede indtil 4 kr. pr. medlem til spisning, og der arrangeredes musik under spisningen og derefter til en svingom. Festen blev holdt p~ Hotel Hafnia.

Bladet “Politihunden” fra landsforeningen skal ifølge en artikel i dette blad fra december 1930 nu betales med 2 kr. pr. år. Det havde hidtil været gratis.

Torskegilde afholdes i marts 1931.

3 måneders kursus skal afholdes. Dressurlederen aflønnes med 150 kr. plus halvdelen af eventuelt overskud ved de ved kurset indkomne indtægter. Kursusgebyr sættes til 8 kr., hvilket medfører, 2t der må afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor der er stor diskussion om forhøjelse af kursusgebyret. Forslag om at udvide bestyrelsen med nogle flere civile medlemmer blev skarpt imødegået.

Materialeskur skal rejses på træningsarealet ved skydebanerne.

Kursus for civile medlemmer afholdes på eksercerpladsen ved Sohngaardsholmskolen.

3 hundeførere og 1 dommer skal til lands konkurrence i Tønder.

Ved kåringen skal medlemmerne selv afholde udgifterne.

1931-1932:

Et medlem beklager sig over, at hans hund i spring over plankeværk har fået et højere spring end de øvrige hunde. Flere medlemmer ønsker at arbejde med hundene i vintertiden.

Byrådet meddeler sig i en skrivelse villig til at overlade foreningen den vestligste parcel Under Lien mod, at parcellen holdes i en efter ønske tilstrækkelig orden.

En liste over øvelser og point for unghunde efterlyses. Der rejses fra flere medlemmers side krav om, at foreningen skal indsende en protest mod det foreslåede lovforslag om forbud mod brug af schæferhunde i civil tjeneste. Det besluttes at rette henvendelse til landsforeningen for at få fastslået dennes stilling til spørgsmålet.

Ved lokalkonkurrencen 21. august 1932 medtages øl og sodavand til foreningens medlemmer.

1931-1932:

Ved kåringen i 1932 viser det samlede resultat, at Aalborg står som en flot nr. et angående han-hunde.

Kassereren bevilges et vederlag på 15% af kontingentet og kursuspenge.

En ny figurantdragt skal anskaffes. Den gamle er meget slidt. Det vedtages at lade en gammel kappe udstoppe. Kursusgebyr nedsættes til 6 kr. Der var kommet en skrivelse fra Stefansen, Brande, om Aalborg vil give tilsagn om at komme til Horsens 12. maj 1933 for at deltage i en opvisning der.

Det var en ny forening, som var blevet startet under navnet “Midtjysk Politihundeforening for Landbetjente” og optaget i landsforeningen. Anmodningen kunne ikke efterkommes.

Et sæt møbler købes til huset på træningspladsen. 2 kasser øl og 1 kasse sodavand til træningsstart. Misfornøjelse med vedligeholdelse af træningspladsen. Den mand, der havde fået græsningen mod at holde pladsen, havde intet gjort. Aftalen opsiges, og der findes en anden interesseret.

Opvisningen planlægges på dirt-track banen, som kan leje~ for 15% af billetsalget og 10 kr. for højttaleranlægget. Børnene pa drenge­ og pigehjemmet inviteres gratis med. Billetpris: voksne 50 øre, børn 25 øre.

Lokalkonkurrence 13. august 1933 med følgende pointregel:

Unghunde: 1. præmie 130 point (max. 145) 2. præmie 115 point 3. præmie 105 point

Ældre hunde: 1. præmie 170 point (max. 195) 2. præmie 150 point 3. præmie 135 point

Opvisning i Thisted.

1933-1934:

Overskud ved opvisning på dirt-track banen blev 270 kr. P. E. Madsen bevilges et tilskud til en rejse til Oslo, hvor han skal deltage i en større international konkurrence (beløb 25 kr.). Brev fra Arhus angående en konkurrence for civile hundeførere tiltrædes.

Landsstævne for civile i Odense med Odense, Arhus og Aalborg som deltagere.

Opvisning på dirt-track banen i august.

Der er til landsforeningen sendt 50 øre pr. medlem for at få bladet “Politihunden” sendt til hvert medlem. Rygter fremme om dannelse af en ren politihundeforening.

1934-1935:

En auktion over 4 hundehvalpe fra købmand H. Larsen gav 50 kr., som han skænkede til fordel for et nyt klubhus.

Medlemskontingent 5 kr. Kursusgebyr 6 kr., og som noget nyt vedtoges, at der skal betales startpenge ved deltagelse i foreningens konkurrencer. Beløbet fastsættes til 5 kr. pr. hund uanset, om det er en gammel eller ny hund.

1935-1936:

Civillandskonkurrence i Arhus 19. september 1935 med to deltagere fra Aalborg: kontorchef Jensen og arbejdsmand Berthelsen. Købmand H. Larsen var dommer.

Landsforeningen fastholder, at der i de lokale hundeforeningers bestyrelse skal være flertal af betjente. Det vedtages at modtage et tilbud fra politiassistent Simonsen, Arhus, om at forevise en film. Endvidere
indbydes dyrlæge Edwind Jensen til at holde et foredrag om “hun ens røgt og pleje”. Der indbydes gennem dagspressen alle og enhver til at overvære forestillingen som propaganda for hundeforeningen og hundesagens interesse.

Skrivelse fra Fyns Stifts Hundeforening. Denne kan tænkes at omhandle dannelsen af en civil landsforening – man vil undersøge, om Aarhus Politihundeforening har fået en lignende skrivelse.

En præmie skænket af journalist H. Kaarberg til den mest ihærdige hundefører går til den 76-årige Andersen med Max.

Civilt landsstævne i Svendborg 23. august 1936. Udtagelseskrav 185 point (max. 215 point) medfører, at ingen Aalborg-hunde kvalificerer sig.

Opvisning på dirt-track banen gav et lille overskud. Opvisning i Pandrup med 18 hunde gav derimod et større overskud. Da der foreligger en eventuel adskillelse mellem de civile og politiet inden for foreningen, vedtages det at rette en forespørgsel til P. M. Parker (landsforeningen) og søge oplyst, hvorledes en adskillelse kan finde sted, når denne ønskes foretaget i fordragelighed.

1936-1937:

Ledelsen inden for politiet ønsker, at bestyrelse bliver siddende så længe, at forholdet mellem politiet og civile kan blive ordnet på en tilfredsstillende måde.
Forslag om at spare til nyt hus samt forslag til at afholde konkurrencer med andre byer. Mulighederne for at få en anden træningsplads undersøges, men indtil videre benyttes pladsen bag drengehjemmet.
Deltagelse i dressurkursus koster 6 kr. Pressen inviteres til første møde og trakteres med øl og smørrebrød.
2 civile til landsstævne i Fredericia 14. september 1937.

1937-1938:

Købmand Holger Larsen bliver på generalforsamlingen 10. september 1937 valgt til foreningens første civile formand.

Træningen henlægges til dyrskuepladsen.

Købmand H. Larsen tager til Odense for at deltage i møde om stiftelsen af en civil hundeførerforening. Til varetagelse af dette nedsættes i Aalborg et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer og sekretær.

Mødet i Odense resulterede i stiftelsen af en civil hundeførerforening. Lovforslag blev gennemgået, og det vedtoges at forelægge sagen på en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen anbefaler en samlet indmeldelse, men således, at de herved forbundne udgifter skulle dækkes ind ved forhøjelse af kontingentet.

På den ekstraordinære generalforsamling 29. oktober 1937 bliver en skrivelse vedrørende oprettelsen af en civil hundeførerforening for hele landet samt forslag til love for en sådan læst op. Efter en livlig diskussion vedtager man at sende en delegation på 7 mand til Odense. Efter mødet i Odense beslutter man sig for en samlet optagelse i Danmarks civile Hundeførerforening.

Det vedtages at afholde et lydighedskursus omfattende alle racer, hvilket ikke-medlemmer kan deltage. Pris 10 kr. for 2 måneder. 20 hundeførere deltog i kurset.

Der nedsættes et udvalg til planlægning af opvisning i andre byer. Opvisning i Hirtshals, Taars og Jerslev.

Danmarks civile Hundeførerforenings første landskonkurrence henlægges til Aalborg og afvikles på flyvepladsen.

Forslag om, at bestyrelsen fremover skal bestå af formand plus fire medlemmer, vedtages på den kommende generalforsamling.

1938-1939:
Som svar på et brev fra DcH om ændring af præmier til emblemer foreslås til emblem: et hundehoved udført på plade eller l emalje.
A. P. Jensen bliver hovedbestyrelsesmedlem.
Kontingent til landsforeningen: Man vedtog at tilsende landsforeningen 60 kr. – en krone pr. medlem.

Næste: Uddrag fra de gamle protokoller 1939-59