Uddrag fra de gamle protokoller 1939-59

1939-1940:
Landskonkurrencen aflyst p.g.a. tiderne. Politiet henvendte sig to gange vedrørende hjælp til eftersøgning. En hund var i Mou for at lede efter en tegnebog, og tre hunde var i Ferslev for at eftersøge en mand.
Diverse skrivelser vedr. dressurhæfte fra DcH.
Forpagter Johansen, Rørdal, har givet tilladelse til at holde øvelse på gården. Fru Sørensen på Bakkegården gives en opmærksomhed som tak for at måtte benytte Signalbakken som træningsplads.
1940-1941:
På delegeretmødet i Fredericia november 1939 var tre medlemmer udtrådt af DcHs hovedbestyrelse. Som nyt medlem fra Aalborg i stedet for A. P. Jensen blev købmand Holger Larsen valgt. Holger Larsen, Aalborg, Bach-Petersen, Odense, og A. Pekow, Vejle, fik til opgave at udarbejde et manuskript til et kortfattet dressurhæfte.
Landskonkurrencen i Esbjerg 1940 udsat til 1941. Henvendelse fra Hjørring Politi om hjælp til eftersøgning:
“Skærtorsdag 21.03.1940 Kl. 16.00 blev jeg ringet op af Politiet, der forespurgte, om de kunde faa et Par Hunde med Fører til Sporsøgning ved et Mord nær Gjølstrup. Mordet var foregaaet ved 10-11 tiden. Laurits Christensen med Holl, Poul Sørensen med Tonny samt Undertegnede (fmd. H. Larsen) startede fra Politigaarden i Aalborg Kl. 16.15 og ankom til
~2
Gerningsstedet Kl. 17.10. Hundene blev sat paa Sporet fra et anvist Sted. Hundene fulgte fra dette Sted Sporet op til Gerningsstedet i en Plantage, derfra gik Hundene hvert sit Spor. Holl fulgte et Spor til en Snedrive, hvor der var Mærker af en henslængt Cykel. Dette Spor faldt senere sammen med et Vidnes Udsagn, der gik ud paa, at han om Formiddagen havde set en ung Mand løbe/gaa ned til Cyklen i Snedriven. Tonny fulgte et andet Spor, der gik ud over Marken til en Indgang fra Hovedvejen. Morderen forklarede senere, at han havde truffet Pigen ved Hovedlandevejen. Pigen gik ind over Marken, og han fortsatte, smed Cyklen og indhentede Pigen ved Plantagen.”
Holl havde gået morderens spor og Tonny pigens spor. Hjørring Politi gav 30 kr. til kassen.
Forpagter Sørensen har givet tilladelse til, at foreningen opstiller sit hus på Bakkegårdens jorder ved træningspladsen.
Foreningen har modtaget en stamtavle med foreningens navn og attesteret af et bestyrelsesmedlem til undersøgelse, idet det hævdes, at foreningens navn hæfter for rigtig udførelse. Bestyrelsen beslutter efter denne sag at tilintetgøre de stamtavler, foreningen er i besiddelse af.
Kursusgebyr 6 kr. for både ung- og ældre hunde. Ny hunde 20 kr. (inel. kontingent på 5 kr.) Vedr. samarbejdet mellem DcHs landsforening og Politihundesagen i Danmark er der en del drøftelser, som bl.a. omfatter spørgsmålet om udmeldelse af DeH og optagelse i Politihundesagen samt spørgsmål om at samle de to foreninger under samme hat. Disse spørgsmål var dog af så stor vigtighed, at de skulle behandles dels på efterfølgende generalforsamling, dels skulle drøftes med de øvrige foreninger i DeH bl.a. Odense.
Eftersøgning i øster Hassing, hvor Laurits Christensen og J. P. Jensen med hunde eftersøgte en portemonnæ med 405 kr. Holl fandt pengene.
Lokalkonkurrenee for A- og B-klassen – første gang denne klasseinddeling nævnes.
1941-1942:
Eftersøgning i Gug, hvor en kone fra omegnen var bortgået. Hundene fulgte sporet af konen, men efter en tid fik man besked om, at konen var fundet. To deltagere ved landskonkurrence hjemfører “Det blå bånd” med et pointgennemsnit på 139.7 (max. 146).
Opvisning i Fjerritslev.
1942-1943:
Laurits Christensen trak sig af bestyrelsen (uenighed om opbevareise og anvendelse af “Det blå bånd”). Suppleant Jens Berthelsen indtræder i bestyrelsen. Regnskabsår ændres til 1.1-31.12.xx.
Foreningen ændrer navn til Aalborg Amts Hundeførerforening.
Foreningen har 10 medlemmer i Hals, hvor der trænes under ledelse af en træningsleder fra Aalborg. Tiderne medfører en mærkbar nedsættelse af aktiviteterne – bl.a. aflyses sommerkonkurrencen, og generalforsamlingen udsættes til januar 1944.
13
1943-1944:

Ny træningsplads ønskes, og formanden skal forsøge at henvende sig til byrådet vedrørende en egnet plads ved Sohngaardsholm. Foreningen fik dog lov til igen at bruge Bakkegårdens terræn. En plads ved Bejsebakken bevares til senere brug. Annoncering af sommerkurset sker gennem Lockey’s Bureau.
1945:
130 unge hunde og 20 ældre hunde havde deltaget i sommerens kursus. Fru Lindberg og vognmand 8ath skænkede foreningen to hundehvalpe, som blev solgt for 150 kr. stykket. Pengene gik til byggefonden.
Der er ønske om, at hundene på kursus skulle inddeles i hold efter dygtighed. Endvidere er der behov for, at foreningen har træningsplads flere steder – f. eks. nord og syd for fjorden. Muligheden for træningsplads i Skalborg og Nørresundby undersøges. En ny forening for Vejgård og Omegn ønsker at blive optaget i DcH. Aalborg var imod, fordi foreningens træning omfattede for meget “forbryderarbejde”.
Angående dannelse af ny forening i Mou skulle Mou selv sende mandskab til Aalborg for at se, hvordan der arbejdes her. Ny træningspladser: I Nørresundby på Syrenbakken, i Skalborg på dyrskuepladsen, i Aalborg på Sohngaardsholms grusgrav. Samtidig benyttedes stadig et areal på Bakkegården i Rørdal.
Der indføres afgangsbevis for gennemført kursus.
På en ekstraordinær generalforsamling besluttes det, at ekskludere de af Aalborg-foreningens medlemmer, som står opført på Vejgaard og Omegns medlemsliste. Med hensyn til benyttelse af Vov-vov-vov kunne man ikke gøre noget. Aalborg har ikke eneret, da det ikke er lovbeskyttet.
Tilmelding til træning: 35 i Nørresundby, 50 i Skalborg, 60 i Aalborg. Hertil kommer 30 ældre hunde: i alt 175 hundeførere tilmeldt foreningen.
Aalborg-foreningens dommere kritiserer skarpt den ny dommervejledning, man ønsker mere individuelle vurderinger af de enkelte øvelser.
Bestyrelsen er behjælpelig med opstart af ny foreninger i Kaas og Randers.
Vintertræning indføres ligesom oprykningsregler fra B-kl. til A-kl. alle hunde med 1., 2. eller 3. præmie rykkes op i A-klassen.
1946:
På generalforsamlingen l Januar måned ønskede købmand H. Larsen ikke genvalg. Forsamlingen takkede H. Larsen for hans store uegennyttige arbejde, han i årenes løb har udført for foreningen.
Købmand Holger Larsen blev udnævnt til æresmedlem og modtog en erindring i sølv.
Der holdes dressurledermøde, hvor programmet for klasse B blev gennemgået i alle enkeltheder, således som det blev vedtaget på mødet i Arhus.
14
Endvidere oplyses dressurlederne om, hvad de skal medbringe tiL træningen samt gode råd – såsom korte, bestemte kommandoord udtalt klart og tydeligt.
Assistance til opstart af foreninger i Skørping, Arden og Løgstør.
Landskonkurrence i Aalborg 14.-15. september 1946. 25 års jubilæum 09.09.1946. Festen holdes på Hotel Cecil, Boulevarden. Ved jubilæumsfesten forærer æresmedlem Holger Larsen foreningen en meget flot dirigentklokke.
Følgende dommere tillandskonkurrence blev udtaget: 1) Holger Larsen, 2) Celius Jensen. 3) O. Faursbøl. 4) M. Stausholm. 5) Poulsen, Arhus. 6) skytte Christensen, Hjørring.
1947:
Der ankes over, at formanden ikke er fra Aalborg, og ved valg af ny formand foreslås og vælges Thorvald Larsen. Foreningens navn blev vedtaget til Danmarks civile Hundeførerforening, Aalborg afdeling, og nye love, der er i overensstemmelse med landsforeningens forslag til love, blev vedtaget.
På efterfølgende bestyrelsesmøde besluttes at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, idet man mente, at generalforsamlingen under eventuelt havde udtalt mistillid til den lige valgte bestyrelse. Dette til trods for, at man under formandens beretning havde det indtryk, at de fremmødte var tilfredse med bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Helt ny bestyrelse valgt 31. marts 1947.
Et antal hundeførere i Nørhalne får hjælp ved, at foreningen stiller en dressurleder til rådighed. Skrivelse fra landsforeningen om kontingentstigning fra 2.80 kr. til 5.00 kr. (Bladet 3.00 kr., administration 1.00 kr., konkurrencefond 1.00 kr.) kan ikke tiltrædes midt i et regnskabsår, og man ville ikke tage pengene af kassebeholdningen og henstiller til landsforeningen, at kontingentstigningen udskydes til årsskiftet 1947-1948.
Opvisning ved idrætsugen i Nørresundby med deltagelse af 10-12 hunde. Kredskonkurrence i Hjørring så mange som muligt skal deltage (17.08.1947: første gang kredskonkurrence nævnes).
1948:
Kontingentstigning fra 5 kr. til 10 kr. En henvendelse til kommandanten for det herværende militær medførte tilladelse til at træne på pladsen ved Sauersvej.
Det vedtages at tegne to “fadderskaber” af foreningen. Opvisning i Ulsted blev en stor succes. Der deltog 8 A-hunde.
1949:
Problemer i løbet af året med træningspladserne , og et andragende til kommunen om skattenedsættelse for DcHs hunde var blevet afslået. Der indføres månedlig karaktergivning i forbindelse med træningen.
15
Til revisor vælges Poul Iversen (nuværende æresmedlem).

Træningspladsen ved Sauersvej fastholdes indtil videre. Præmier vedtages
at være spiseske 1. præmie, dessertske 2. præmie og en pålægsgaffel til 3. præmie.
Gennem landsforeningen havde formanden modtaget en henvendelse fra hundeførere i Nørresundby, der gerne ønskede at starte en forening i samarbejde med foreningen i Aalborg. Bestyrelsen kunne gå med til en ordning, således at foreningen i Nørresundby sorterede under Aalborg afdeling, og at Nørresundby afdeling fik et beløb på 3.00 kr. stillet til rådighed pr. medlem til dækning af div. administrationsomkostninger m.m. Resten af kontingent og træningsgebyr skulle så overlades Aalborgforeningen til betaling af konkurrencerejser.
1950:
Afslag på ansøgning om træningsplads i Vestbyen. Foreningen bevilger 10 kr. til “Dyrenes dag”.
1951:
Henvendelse fra Hjemmeværnet om, hvorvidt der var nogle medlemmer, som kunne tænke sig at tilslutte sig, idet man arbejdede for oprettelse af et kompagni med hunde.
1952:
Holger Larsen henstillede til hovedbestyrelsesmedlemmerne, at der blev taget lidt mere højtideligt på det i år, da det er 15 år siden, landsforeningen blev stiftet.
Den ny politivedtægt angående hunde blev drøftet, og man enedes om at sende sn ansøgning til politimesteren for Aalborg Købstad om en dispensation fra vedtægtens kapitel 4 §36 4. stykke angående cykling med hunde i snor. Dette vil medføre, at dressurarbejdet vil så godt som standse, idet hovedparten af hundeførerne cykler til og fra træningspladsen ved Hadsundvej. For flere hundeførere vil det således medføre en spadseretur på 7-10 km. Politimesteren svarede: “I anledning af Deres skrivelse meddeles, at nævnte forbud er indført p.g.a., at der ofte kan være tale om mishandling af hundene ved at føre dem på anførte måde. Vi er dog klar over, at det for Deres medlemmer i visse tilfælde vil være meget vanskeligt at overholde anførte bestemmelse, og der vil fra politiets side blive taget hensyn hertil ved afgørelse i disse sager” altså delvis dispensation.
Hjemmeværnet forespørger, om bestyrelsen vil være behjælpelig med at opsætte et dressurprogram, som Hjemmeværnet kan bruge. Bestyrelsen var villig hertil. Bestyrelsen vil lade det være op til medlemmerne selv at afgøre, om de vil melde sig til Hjemmeværnet.
1953:
Foreningen skriver til landsformanden og kritiserer, at det nye konkurrenceprogram ikke var sendt op til gennemgang – man drøfter og gennemgår programmet. Landsforeningen udgiver en ny orienteringsmappe.
16
1954:
1955:
Foreningen er villig til at afrette jagthunde – landsforeningens eneste forbehold er, at de ikke kåres som forsvarshunde.
Aalborg tilbyder at afholde og tilrettelægge landskonkurrencen i 1955. Bestyrelsen og M. Stausholm havde besigtiget et areal ved militærets plads i Hvorup, som ville være velegnet. Der afholdes et møde med Hr. Momsbjerg fra “Ny Tid”, som ønskede assistance, da han ville skrive en artikel om dressur af hunde til søndagstillægget.
1956:
(Her mangler ca. lår i forhandlingsprotekollen.)
1957:
100 kr. givet til “Dyrenes dag” og ros til forholdene ude på dyreinternatet, som var ualmindelig fine. Vrå Idrætsforening har henvendt sig vedrørende en opvisning.
Et bestyrelsesmøde havde deltagelse af Poul Sørensen som repræsentant for landsforeningen. Formanden havde indkaldt til mødet, fordi Lindholm civile Hundeførerforening ønskede at komme selvstændigt under landsforeningen. Bestyrelsen anbefalede dette, men på betingelse af, at Axel Christensen ikke måtte blive indvalgt i bestyrelsen, måtte ej heller vælges som repræsentant til delegeretmødet. Der holdes et møde med’ bestyrelsen for Lindholm civile Hundeførerforening, hvor sagen blev drøftet.
På et senere bestyrelsesmøde meddeler Thorvald Larsen, at Lindholm havde holdt generalforsamling, og på denne blev Axel Christensen valgt som formand. Bestyrelsen blev enige om at fravige deres standpunkt, og derefter gå ind for at anbefale, at Lindholm civile Hundeførerforening bliver optaget i landsforeningen som selvstændig forening.
1958:
Foreningen fik en 1.plads ved landskonkurrencen v/E. Klokkerholm. B-hundene skal deles op i forskellige grupper efter dygtighed, og så skal der skiftes med dressurledere til de forskellige grupper.
1959:
Jens Berthelsen gøres til æresmedlem som tak for hans store arbejde gennem mange år.
En dommerinstruktion er under udarbejdelse rundt omkring i landet med det formål at gøre bedømmelserne mere ensartede. Dressurprogrammet gennemgås for dressurlederne. To dommeraspiranter består dommerprøve (første gang, dommerprøven nævnes – tidligere blev man udpeget/inviteret som dommer).
Landskonkurrencen afholdes i Aalborg 20.09.1959.

Næste: Uddrag fra de gamle protokoller 1960-79